Sistem informatic

Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat de management al educației pentru sprijinirea procesului de descentralizare a învățământului

 

În cadrul proiectului PODCA cod SMIS 37655, una dintre principalele activități constă în dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat de management si monitorizare pentru creșterea calității și debirocratizarea sistemului educațional preuniversitar din România.

Sistemul informatic va fi structurat în 5 module:

1.      Modulul portal de comunicare și interacțiune cu societatea civilă

Acest modulva facilita comunicarea între școală, părinți și comunitate, va fi punct unic de acces la o gamă variată de informații, va permite crearea și gestionarea online de comunități de business, care va facilita o legătură strânsă între oameni, procese, aplicații și informație.

2.      Modulul gestiunea și prelucrarea documentelor de inspecție și control periodic la nivelul unităților de învățământ

Pornind de la scopul unei inspecții școlare, acest modul va permite gestionarea tuturor informațiilor legate de inspecțiile realizate la toate nivelurile ierarhice: unitate de învățământ preuniversitar, inspectorat școlar și minister. Sistemul informatic va oferi o trasabilitate electronică a documentelor solicitate la inspecții, a inspecțiilor derulate în unitate într-un interval de semestru/an școlar, utilă în generarea de rapoarte periodice de inspecție.

3.      Modulul de gestiune a portofoliului profesorului

Acest modulva prezenta dosarul activității didactice a profesorului. Modulul va permite păstrarea materialelor și organizarea acestora astfel încât să îmbunătățească calitatea și organizarea muncii, obligând profesorul la o muncă de calitate, la responsabilitate și rigoare profesională, întrucât toate „documentele” sunt „la vedere” pentru conducerea unității de învățământ, ISMB/ISJ, MECS.Structura portofoliului va avea în componența sa o serie de documente, informații sau caracteristici specifice fiecărei secțiuni în parte, astfel: Date personale, Activitate la catedra, Performanțe, Perfecționare, Materiale relevante pentru activitatea didactică, ș.a.

4.      Modulul gestiunea programelor școlare CDS și CDL, gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar și comunităților locale

Acesta va permite gestionarea informațiilor despre disciplinele opționale care sunt predate în cadrul sistemului educațional preuniversitar din România, a celor referitoare la asocierea disciplinelor cu fiecare nivel și specializare, precum și gestionarea grupării disciplinelor în arii curriculare, pe obiecte de studiu sau module, în funcție de specificul fiecărui nivel. De asemenea, în cadrul fiecărei grupări modulul va permite și gestionarea informațiilor referitoare la numărul de ore necesar pentru fiecare disciplină, specific, ș.a. Aceste informații stabilesc regimul de predare-învățare-evaluare specific fiecărei discipline, pentru fiecare nivel și specializare.

5.      Modulul gestiunea proiectelor și activităților extracurriculare derulate la nivelul unităților de învățământ

Prin intermediul acestui modul vor fi colectate și prezentate, la nivelul fiecărei unități de învățământ, proiectele educaționale cu diferite surse de finanțare, activitățile extracurriculare, alternativele educaționale și vor generate astfel informații pentru ISJ/ISMB şi MECS, precum și societatea civilă.