Studiu debirocratizare

Studiu național privind managementul serviciilor publice din educație
și gestiunea datelor la nivelul învățământului preuniversitar

 

     Una dintre activitățile cheie ale proiectului „Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management și monitorizare” - cod SMIS 37655, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” este reprezentată de realizarea unui studiu privind managementul serviciilor publice din educație și gestiunea datelor la nivelul învățământului preuniversitar.

 

     Realizarea acestui studiu reprezintă o prima etapă într-un amplu demers de debirocratizare a învățământului preuniversitar din România. Studiul vizează calitatea serviciilor publice din învățământul preuniversitar și va reprezenta o diagnoză a modului de funcționare a sistemului de colectare și gestiune a datelor la momentul actual. Acesta va cuprinde o analiză a procedurilor existente și problemelor (barierelor) apărute în funcționarea serviciilor publice. Rezultatele studiului vor contribui la formularea de recomandări pentru debirocratizarea sistemului educațional preuniversitar.

 

     Studiul va fi realizat la nivel național, cuprinzând atât o dimensiune cantitativă, cât și una calitativă, și va viza managementul serviciilor publice din educație și gestiunea documentelor la nivelul învățământului preuniversitar. În procesul de elaborare al studiului vor fi implicate/ intervievate, persoane cheie din toate grupurile cointeresate: personal din unitățile de învățământ; inspectori școlari; părinți și elevi; personal cu atribuții in comisii de cultură și educație din consiliile județene și locale; personal din Ministerul Educației și Cercetării Științifice.  

 

Obiectivele studiului:

- identificarea așteptărilor diferitelor categorii de subiecți referitoare la funcția și rolul învățământului în societate și la calitatea actului educațional;

- analiza cerințelor considerate de tip birocratic, a procedurilor existente, stabilite de la nivel central și a modului în care sunt colectate și gestionate diverse categorii de date în sistemul educațional preuniversitar (baze de date, raportări, statistici);

- analiza cerințelor considerate de tip birocratic, procedurilor existente în  învățământul preuniversitar – se iau în considerare aspecte precum colectarea datelor privind managementul resurselor umane din sistem (mobilitatea cadrelor didactice, portofoliul profesorului, evoluția în cariera didactică), organizarea comisiilor la nivelul unităților de învățământ, necesitatea raportărilor și statisticilor periodice, gestiunea inspecțiilor școlare, gestiunea cursurilor opționale, la decizia școlii și la decizia comunității locale, a activităților extra curriculare, comunicarea cu alți factori educaționali și elevi, părinți, transparența decizională ş.a.;

- identificarea principalelor obstacole în funcționarea eficientă a sistemului educațional pre-universitar și identificarea principalelor categorii de soluții propuse de respondenți pentru remedierea acestora;

- identificarea unui set de date - documente - structuri organizatorice relevante care asigură continuitatea desfășurării procesului de învățământ, utilizat de către majoritatea instituțiilor și persoanelor implicate în funcționarea sistemului;

- identificarea unor indicatori relevanți pentru funcționarea actuală a sistemului de învățământ.