Partener I

 

Partener Asociația Pentru Implementarea Democrației

 

   Asociația pentru Implementarea Democrației (AID) este o organizaţie românească, neguvernamentală şi non-profit al cărei scop principal este acela de a contribui la consolidarea democrației din România prin sprijinirea valorilor democratice, consolidarea instituțiilor democrației, sprijinirea eforturilor instituțiilor de aplicare a legii, sprijinirea proceselor de reformă în sectoare cheie ale administraţiei publice, consolidarea integrității, prevenirea şi combaterea corupției şi, nu în ultimul rând, prin susţinerea necesităţii educării tinerilor în spiritul valorilor democrației și sprijinirea dezvoltării noii generaţii de lideri.

      Motto-ul AID este „RESPONSABILITATE ÎN DEMOCRAŢIE”, responsabilizarea individului faţă de societate şi a statului față de cetăţean reprezentând baza ideologiei AID, aceasta regăsindu-se în toate programele, iniţiativele şi proiectele Asociaţiei.

     Asociația pentru Implementarea Democrației are o experiență de 10 ani în implementarea de proiecte din fonduri externe nerambursabile, iar începând cu anul 2009 în implementarea de proiecte din fonduri structurale, atât în calitate de beneficiar, cât și în calitate de partener.

     Activităţile Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei sunt fundamentate pe principiile de necesitate, eficienţă şi sustenabilitate. Acestea vizează următoarele sectoare principale de reformă şi dezvoltare pentru România: administraţie publică, educaţie, sănătate, reformă politică şi parlamentară, responsabilitate socială.

 

Educație

     Educaţia este unul dintre cei mai importanţi factori în crearea premiselor necesare dezvoltării unei societăţi bazate pe integritate, respect, etică, transparenţă, corectitudine.  Fie că ne referim la sistemul educaţional per ansamblu, fie că vorbim despre iniţiative punctuale (ale diferitelor instituţii din afara sistemului educaţional) menite să asigure şi să ofere accesul la cunoaştere, pregătire, formare continuă, educaţia joacă rolul central în formarea uneia dintre cele mai valoroase resurse – cea umană. Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei a iniţiat o serie de demersuri în acest domeniu, pornind de la convingerea fermă că fără educaţie nu poate exista leadership, iar fără leadership, dezvoltarea şi evoluţia, indiferent de domeniu, nu sunt posibile. 

      În ceea ce priveşte consolidarea integrităţii, promovarea valorilor etice, prevenirea şi combaterea corupţiei, rolul educaţiei şi necesitatea reformării sistemului educaţional au devenit cu atât mai pregnante în contextul eforturilor României şi a angajamentelor asumate de ţara nostră în domeniul prevenirii și combaterii corupției, cu precădere în ultimii ani.

    Activităţile Asociației pentru Implementarea Democrației vizează reforma educațională prin promovarea integrității la nivelul sectorului educațional prin activități de informare, conștientizare și instruire, activități de diagnoză și evaluare a zonelor cu vulnerabilități la corupție, realizarea de analize şi studii în domeniul educației și integrității la nivelul sectorului educațional, participare la elaborarea și monitorizarea de politici publice aferente sectorului educațional (susținerea măsurilor de introducere a supravegherii video în cadrul examenelor naționale, implicare directă în procesul de elaborare a Strategiei Anticorupție în Educație șa).

 

 

Administraţie publică

     Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei dezvoltă şi implementează, împreună cu parteneri instituţionali de la nivel central şi local, programe şi proiecte menite să contribuie la procesul de reformă şi modernizare a administraţiei publice din România. Prin reformă şi modernizare înţelegem acea schimbare profundă a administraţie publice din România care să conducă la eficientizarea funcţionării instituţiilor publice şi la creşterea calităţii actului administrativ.

 

 

Sănătate

     În ceea ce priveşte domeniul sănătăţii, este recunoscută necesitatea de a aplica politici coerente de promovare a integrității la nivelul sistemului sanitar, de a dezvolta măsuri de prevenire a corupţiei şi de a asigura un climat de responsabilitate şi integritate la nivelul sistemului sanitar. Iniţiativele AID în acest domeniu pornesc de la nevoia de a răspunde punctual unor probleme şi vulnerabilităţi specifice sistemului sanitar românesc, precum fenomenul „plăților informale” (care continuă să reprezinte una dintre principalele probleme, menţionată ca atare şi în cadru Rapoartelor MCV), problema calității serviciilor medicale şi, nu în ultimul rând, nivelul redus de informare şi cunoaştere a drepturilor şi obligaţiilor pe care le au pacienţii. 

 

 

Reforma Politică și Parlamentară 

     Începând cu alegerile naționale din anul 2004, AID a implementat Iniţiativa Naţională pentru Transparenţă Parlamentară și Inițiativa Națională pentru Transparență Electorală, programe ce pun accent pe activităţi de educare a cetăţenilor cu privire la procesul electoral din România şi de educare a funcţionarilor care lucrează în Parlamentul României, referitor la interacţiunea cu societatea civilă. AID a derulat, de asemenea, o serie de activităţi şi programe ce au ca scop creşterea responsabilităţii parlamentarilor faţă de alegători.

 

 

Responsabilitate Socială

     Asociația pentru Implementarea Democrației promovează aplicarea responsabilității sociale (corporative) în România la nivelul companiilor și instituțiilor publice, cât și construirea de parteneriate între sectorul public și cel privat, cu rolul de a se implementa proiecte de tip responsabilitate socială (corporativă) la nivelul comunităților și societății în ansamblu, în conformitate cu Standardul ISO 26000 privind Responsabilitatea Socială. Unul dintre rezultatele semnificative ale activității AID în acest domeniu este adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale de Promovare a Responsabilității Sociale, în anul 2011.