Beneficiar

 

Beneficiar Ministerul Educației Naționale

 

Prin Hotararea de Guvern  nr. 185/2013 şi în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei Nationale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării stiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, conduce sistemul naţional de educaţie, învătământ şi cercetare, exercitând şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

 

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei Nationale îndeplineşte următoarele funcţii:

1. formulează politici şi elaborează programe de perspectivă în domeniile educaţiei şi învătământului de toate gradele şi asigură implementarea lor în unitaţile şi în instituţiile subordonate sau coordonate;

2. evaluează, coordonează şi controlează realizarea politicilor şi programelor în domeniu şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;

3. controlează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţilor şi institutiilor de invăţământ particular;

4. elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu;

5. initiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate, controlează şi monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul sau de activitate;

6. elaborează metodologii şi standarde naţionale de evaluare a elevilor, de organizare şi funcţionare a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular şi a sistemului naţional de învăţământ; elaborează criterii generale de admitere în învăţământul superior;

7. aprobă reţeaua de învăţământ preuniversitar;

8. propune cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat;

9. efectuează controale asupra modului în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune masuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate;

10. asigură cadrul legal şi monitorizează implicarea unităţilor şi institutiilor de învăţământ în procesul de educaţie continuă a adulţilor;

11. asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvate pentru elevi şi tineri cu deficiente fizice, senzoriale, mintale sau asociate;

12. asigură funcţionarea consiliilor şi a comisiilor naţionale şi consultative proprii;

13. coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extrascolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor;

14. comunică şi colaborează cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă în domeniile care vizează conţinutul procesului de educaţie şi învăţământ şi asigură condiţiile materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces;

15. asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri;

16. asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învăţământului cu cele din legislaţia externă;

17. participă la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu;

18. iniţiază, prin intermediul centrelor de excelenţă, programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului pe plan local şi regional şi asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregatirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;

19. coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ; aprobă, coordonează, conduce şi finanţează direct toate proiectele din domeniul tehnologiei informaţiei şi societăţii informaţionale, derulate în cadrul sistemului naţional de învăţământ si cercetare, indiferent de nivelul şi valoarea proiectelor;

20. asigură şi monitorizează modul de formare şi utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare realizării procesului de învăţământ şi educaţie;

21. asigură editarea, tipărirea şi difuzarea manualelor şi a materialului didactic pentru învăţământul preuniversitar;

22. realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie;

23. stabileşte modalităţi de recunoastere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor stiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, tinând seama şi de inţelegerile şi convenţiile internationale la care România este parte;

24. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate;

25. asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

26. asigură recrutarea, selectarea, promovarea, după criteriul competentei, a personalului din cadrul sistemului naţional de învăţământ şi cercetare;

27. organizează, coordonează şi monitorizează procesul de evaluare şi acreditare în domeniul învăţământului şi cercetării;

28. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevazute de lege;

 29. asigură mijloacele financiare de la bugetul de stat, prin bugetul propriu, pentru derularea programelor şi proiectelor din domeniul de activitate, precum si a asisţentei sociale a elevilor, studenţilor şi personalului angajat în cadrul sistemului naţional de invăţământ şi cercetare;

30. controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;

31. asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Creşterea competitivităţii, cercetare-dezvoltare", în calitate de organism intermediar.

 

Sediul principal al Ministerului Educaţiei Nationale este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28 - 30, sectorul 1.